- Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

                                                                         01-01-2020 Hillegom

Bij het aangaan van een afspraak bij Pedicuresalon Podosoleil te Hillegom, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

1. Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicuresalon Podosoleil en een cliënt waarop Pedicuresalon Podosoleil deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.Inspanningen Pedicuresalon Podosoleil

Pedicuresalon Podosoleil zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Pedicuresalon Podosoleil zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3.Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicuresalon Podosoleil melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicuresalon Podosoleil het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Pedicuresalon Podosoleil de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium berekenen.

Het honorarium voor een volledige pedicure behandeling is momenteel              € 27.50 en diabetische of reuma behandeling € 28.50, ongeacht hoe lang de behandeling duurt. Er wordt altijd maximaal 45 minuten ingepland voor een volledige pedicure behandeling.

Pedicuresalon Podosoleil moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4.Betaling

Pedicuresalon Podosoleil vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Pedicuresalon Podosoleil vermeldt prijswijzigingen 60 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, per pin of via een betaal app te voldoen. Bij een factuur geldt de betalingstermijn vermeld op de factuur. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

5.Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Pedicuresalon Podosoleil vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pedicuresalon Podosoleil aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Pedicuresalon Podosoleil neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Pedicuresalon Podosoleil behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pedicuresalon Podosoleil zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6.Geheimhouding

Pedicuresalon Podosoleil is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Pedicuresalon Podosoleil verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. Weest u ervan bewust dat we geen geluidsdichte muren hebben.

7.Aansprakelijkheid

Pedicuresalon Podosoleil is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pedicuresalon Podosoleil is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicuresalon Podosoleil is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk. Wij adviseren u altijd uw waardevolle spullen mee te nemen de praktijkruimte in.

8.Beschadiging & diefstal

Pedicuresalon Podosoleil heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pedicuresalon Podosoleil meldt diefstal altijd bij de politie.

9.Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Pedicuresalon Podosoleil. Pedicuresalon Podosoleil dient de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Pedicuresalon Podosoleil de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Pedicuresalon Podosoleil en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie uiterlijke verzorging. Meer informatie kunt u vinden op de website van Provoet.

10.Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicuresalon Podosoleil het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van redenen.

11.Recht

Op elke overeenkomst tussen Pedicuresalon Podosoleil en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.